Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 309/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2014-10-07

Sygn. akt: I C 309/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Juliusz Ciejek

Protokolant:

sekr. sąd. Dagmara Napieraj

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014 r. w Olsztynie

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
w W.

przeciwko A. N.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. N. na rzecz powoda
(...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 87.271 zł 68 gr (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 20 marca 2014 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.981 (siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powód (...) Wierzytelności Detaliczne Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego A. N. kwoty 87.271 zł 68 gr z odsetkami ustawowymi od dnia 20 marca 2014 roku do dnia zapłaty oraz o zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że należności dochodzi z tytułu nabycia od Banku (...) S.A. wierzytelności wynikającej z niespłaconego przez pozwanego kredytu (k. 15-17).

Pozwany nie złożył w zakreślonym terminie odpowiedzi na pozew, ale stawił się na rozprawę w dniu 7 października 2014 r. i uznał powództwo (k. 104),

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany w dniu 9 lutego 2010 r. zawarł z Bankiem (...) S.A. w K. Oddziałem w O. umowę kredytu gotówkowego nr (...) w wysokości 62.656,64 zł. Nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z powyższej umowy.

Umową z dnia 23 grudnia 2013 r. Bank zbył na rzecz powoda wierzytelność wynikającą z udzielonego wyżej kredytu wraz z odsetkami w kwocie łącznej 85.556, 67 zł. Należność na dzień 19 marca 2014r. wynosiła wraz z odsetkami 87.271,68zł.

(dowód: umowa kredytu k. 34-41, umowa sprzedaży k. 42-50, bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

W świetle stanowiska stron roszczenie powoda jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Ponieważ w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej przesłanki negatywne, Sąd na podstawie art. 510 § 1 w zw. z art. 471 k.c przy zastosowaniu art. 213 §2 k.p.c. orzekł jak na wstępie.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.981 zł. Zgodnie z normą określoną w tym przepisie do kosztów procesu, do zwrotu których pozwany został zobowiązany na rzecz powoda, zaliczono: kwotę 4.364 złotych tytułem opłaty sądowej od pozwu, kwotę 3.600 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego (wyliczonych od wartości przedmiotu sporu) oraz kwotę 17 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Łącznie suma poniesionych przez powoda kosztów procesu wynosi 7.981 złotych, a więc tyle, ile zasądzono w pkt II wyroku, stosownie do żądania zakreślonego na k. 16 akt sprawy.

O rygorze orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt.2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Strzelecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Juliusz Ciejek
Data wytworzenia informacji: